Search this Blog / Sœuki Hērin

20171217

Lexember, Day 17

ǭðagi [o̞:ðɑgi] n.wk.f.īn luck, fortune, auspice.
Nom. Gen. Dat. Acc.
Sg. ǭðagi ǭðaginis ǭðagina ǭðagin
Pl. ǭðagins ǭðagina ǭðagim ǭðagins
ǭðaǧ [o̞:ðɑʤ] adj.a fortunate, lucky, auspicious.
gǣdo [ge̞ːdo̞] n.st.n.wa lack, dearth.
Nom. Gen. Dat. Acc.
Sg. gǣdo gǣdus gǣdua gǣdo
Pl. gǣdua gǣdua gǣdum gǣdua
prūma [pruːmɑ] n.wk.f.ōn plum.
Nom. Gen. Dat. Acc.
Sg. prūma prūmans prūman prūman
Pl. prūmans prūmana prūmam prūmans
prūmaðra [pruːmɑðrɑ] n.st.n.a plum tree.
Nom. Gen. Dat. Acc.
Sg. prūmaðra prūmaðris prūmaðra prūmaðra
Pl. prūmaðra prūmaðra prūmaðram prūmaðra
mapulðra [mɑpulðrɑ] n.st.n.a maple, maple tree.
Nom. Gen. Dat. Acc.
Sg. mapulðra mapulðris mapulðra mapulðra
Pl. mapulðra mapulðra mapulðram mapulðra
-þra [θrɑ] n.sfx.st.n.a tree. Becomes –ðra after vowels and liquids; otherwise –þra.
-ðra [ðrɑ] n.sfx.st.n.a See –þra.

No comments:

Post a Comment